Circus Olga is opgericht om een plek te bieden voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden, om succeservaringen op te doen in de vrije tijd en daarmee hun zelfredzaamheid te versterken.

Geen zorgtermen, geen cliënten maar deelnemers, geen grenzen maar kansen.
Benaderingswijze: rehabilitatie, empowerment, positief benaderen en belonen.
Niet vanuit ziektebeeld, maar vanuit de droom, de wens, de mogelijkheden en de kansen.
Vanuit de droom, naar haalbare doelen en vanuit succeservaringen doorgroeien.

Het circusproject biedt de deelnemers laagdrempelig en veilig kansen om te oefenen in vrijetijdssituaties, nieuwe vrijetijdsmogelijkheden te verkennen en ontwikkelen.
Zij ontwikkelen hun vrijetijdssmaak en vergroten hun vrijetijdsautonomie.


Ontstaan

Het Oolgaardthuis is een villa in Arnhem met een lange geschiedenis.
Na een verbouwing en uitbreiding is het sinds 2004 een Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In het centrum zijn afdelingen van drie organisaties gehuisvest:
• De Gelderse Roos Arnhem, afdeling Jeugd
• Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter Arnhem.
• De kinderkliniek en -deeltijdkliniek van het Dr. Leo Kannerhuis

Zij bieden gezamenlijk zorg aan kinderen en jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar met ernstige psychische en/of psychiatrische problematiek of een autisme spectrum stoornis. De zorg bestaat uit preventiegroepen (de Gelderse Roos), ambulante zorg (de Gelderse Roos en Karakter), deeltijdbehandeling (Karakter en Dr. Leo Kannerhuis) of opname in een kliniek (Dr. Leo Kannerhuis).

Onder de naam ’een ander geluid’ presenteert het Oolgaardthuis in juni 2007 het meerjarenplan, vanuit de gedachte om zich vanuit een andere wijze te positioneren.

Met dit project wordt op korte termijn gestreefd naar:
- vermaatschappelijking en integratie van en binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie door middel van vrije tijdsbesteding (maatschappelijke participatie)
- preventieve zorg (het bereiken van “onbereikbare” doelgroepen; voorkomen intensieve zorg, bijvoorbeeld allochtone jeugd)
- bevorderen van integratie (gewoon meedoen)
- LEUK! (benadering vanuit capaciteiten/interesse in plaats van beperkingen)

en op de lange termijn:
- Landelijke vertaling van de methodiek/aanpak
- Schoolrehabilitatie (ondersteuning maatschappelijke participatie van en naar scholen)
- Versterken en uitbreiden van landelijke en internationale samenwerkingsverbanden